Spring til indhold

Hvordan er skolernes økonomi skruet sammen?

Skolerne tildeles hvert år budgetter til at drive skole og undervisning (herunder også specialundervisning og inklusion) via budgettildelingsmodellen. Skolernes tildeling kan opdeles i faste og variable budgetter.

  • Fast budgettildeling:
    Den faste budgettildeling består af faste takster til ledelse, administration samt matrikler. Taksterne ganges op med det antal ledere, sekretærer og matrikler, som den enkelte skole har fået tildelt. Taksterne fremskrives hvert år med den af KL definerede pris- og lønudvikling. Den faste budgettildeling er således uafhængig af udviklingen i elevtallet.

  • Variabel budgettildeling:
    Den variable budgettildeling består af en række takster til normalundervisning, vikartildeling, elevrelaterede udgifter og kompetenceudvikling.
    Taksten til normalundervisning er opdelt i tre niveauer; indskoling, mellemtrin og udskoling. I beregningen indgår antal årlige elevtimer til fagdelt såvel som understøttende undervisning, timenormering for både lærere og pædagoger samt gennemsnitlig årsløn for hhv. lærere og pædagoger.
    Taksterne til den variable budgettildeling ganges med antal elever, som er indskrevet på distriktsskolen den 5. september fordelt på klassetrin. Takst gange elevtal, giver således dét budget, som skolerne driver skole og undervisning for.

Ungdomsskolen og Kalvehave Skole er takstfinansieret, og indgår ikke i budgettildelingen.

Budget til specialundervisning og inklusion, kommer fra en fast pulje som fordeles til skolerne ud fra antal 6-16 årige som er bosat i pågældende skoledistrikt den 5. september. Tildelingen til specialundervisning korrigeres for socioøkonomi.